بخش بالینی و عمومی

دکتر علی کاظمی
ازدواج،زوج درمانی،خانواده،فردی
دکتر علی کاظمی
دکتر خدیجه علوی
افسردگی،وسواس،اظطراب،استرس،پنیک
دکتر خدیجه علوی
آقای رضا امام داد
خانواده،ازدواج،زوج درمان،فردی و کودک
آقای رضا امام داد
آقای علیرضا مدنی
روانشناس شناختی
آقای علیرضا مدنی
دکتر نسترن نیکخواه
مشاوره بالینی ،خانواده و ازدواج
دکتر نسترن نیکخواه
الهه عزیزی
کودک و نوجوان ، فردی
الهه عزیزی
دکتر نظافت
اظطراب،افسردگی،استرس،فردی
دکتر نظافت

بخش ازدواج و تحکیم خانواده

دکتر حسین سلیمان پور مقدم
فردی/خانواده/کودک ونوجوان/اعتیاد
دکتر حسین سلیمان پور مقدم
دکتر ایمان قطب
فردی،خانواده،ازدواج
دکتر ایمان قطب
خانم دکتر اسودی
ازدواج،فردی،خانواده
خانم دکتر اسودی
دکتر زهرا علیایی
فردی/خانواده/سکس تراپی
دکتر زهرا علیایی
دکتر رضا آذریان
ازدواج/فردی/ خانواده
دکتر رضا آذریان
خانم زهره حسینی
فردی/خانواده
خانم زهره حسینی
دکتر محسن دوستکام
فردی/خانواده/سکس تراپی
دکتر محسن دوستکام

بخش کودک و نوجوان

فایزه فکور
بازی درمانگر،پرخاشگری کودک،اضطراب جدایی،مهارت های زندگی کودک،وسواس،فرزندپروری
فایزه فکور
خانم دکترسلطانی
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک
خانم دکترسلطانی
خانم سلیمانی حصار
اختلالات یادگیری،کودک ونوجوان،زوج درمانگر
خانم سلیمانی حصار
شهاب غفوری
نوروفیدبک،تستIVA(توجه وتمرکز)توانمندی ذهن
شهاب غفوری