بخش بالینی و عمومی

دکتر علی کاظمی
ازدواج،زوج درمانی،خانواده،فردی
دکتر علی کاظمی
دکتر خدیجه علوی
افسردگی،وسواس،اظطراب،استرس،پنیک
دکتر خدیجه علوی
آقای رضا امام داد
خانواده،ازدواج،زوج درمان،فردی و کودک
آقای رضا امام داد
آقای علیرضا مدنی
روانشناس شناختی
آقای علیرضا مدنی
خانم زهرا نیکخواه
خانواده،ازدواج،افسردگی،استرس،اظطراب،وسواس،پنیک
خانم زهرا نیکخواه
الهه عزیزی
کودک و نوجوان
الهه عزیزی
آقای حمید درخشان
تحصیلی،خانواده،فردی،زوج درمانی،ازدواج
آقای حمید درخشان

بخش ازدواج و تحکیم خانواده

دکتر زهرا خوشنویسان
ازدواج/فردی
دکتر زهرا خوشنویسان
دکتر حسین سلیمان پور مقدم
فردی/خانواده/کودک ونوجوان/اعتیاد
دکتر حسین سلیمان پور مقدم
دکتر ایمان قطب
فردی،خانواده،ازدواج
دکتر ایمان قطب
خانم دکتر اسودی
ازدواج،فردی،خانواده
خانم دکتر اسودی
دکتر سپیده پورحیدری
کودک و نوجوان
دکتر سپیده پورحیدری
دکتر زهرا علیایی
فردی/خانواده/سکس تراپی
دکتر زهرا علیایی
دکتر زهرا طالبی
ازدواج/فردی/ خانواده
دکتر زهرا طالبی
خانم زهره حسینی
فردی/خانواده
خانم زهره حسینی
خانم زهرا نیکخواه
ازدواج/فردی/خانواده
خانم زهرا نیکخواه

بخش کودک و نوجوان

خانم معصومه حسینی
اختلا لات رفتاری کودک،اختلالات یادگیری ،اتیسم،بازی درمانگر
خانم معصومه حسینی
خانم دکتر عربی
ورزش درمانی،حرکات اصلاحی،هماهنگی حرکتی،بیش فعالی،اتیسم
خانم دکتر عربی
فایزه فکور
بازی درمانگر،پرخاشگری کودک،اضطراب جدایی،مهارت های زندگی کودک،وسواس،فرزندپروری
فایزه فکور
خانم دکترسلطانی
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک
خانم دکترسلطانی
شها ب غفوری
نوروفیدبک،تستIVA(توجه وتمرکز)توانمندی ذهن
شها ب غفوری
خانم مجاوری
گفتار درمانگر
خانم مجاوری
خانم سلیمانی حصار
اختلالات یادگیری،کارگاه مهارت های زندگی،کودک ونوجوان،زوج درمانگر،فرزندپروری
خانم سلیمانی حصار